INFOLINIA: +48 579 647 400 Email: KONTAKT@FUNDACJAEKO.PL

Statut fundacji

STATUT FUNDACJI EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ 
 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ekologicznych Rozwiązań, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Pawła Ruska zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. środowiska. 

§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.  
 
§ 4
Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć zakłady oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek i fundacji.                                         

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zasługi dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji. 
 
§ 6 
 Celami Fundacji są : 
promowanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym oraz wielorodzinnym; 
 inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań ekologicznych;
działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności poprzez promowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii;
popularyzacja zdrowego i zrównoważonego trybu życia;
zwiększenie udziału OZE w ogólnokrajowej energetyce;
kształtowanie świadomości ludzi co do stanu środowiska naturalnego w Polsce;
tworzenie sprzyjających warunków dla rozwiązań ekologicznych; 
udzielanie wsparcia osobom zainteresowanym rozwiązaniami proekologicznymi;
poprawa środowiska życia w miastach i wsiach;
eliminowanie nie ekologicznych, wysokoemisyjnych kotłów CO, CWU; 
propagowanie rozwiązań związanych z oszczędzaniem energii;
zmniejszenie śmiertelności ludzi poprzez poprawę jakości powietrza;
ekologiczna edukacja młodzieży;

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska; 
propagowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,;
organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii; współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji; 
edukowanie ludzi poprzez akcje społeczne na rzecz OZE; 
promowanie OZE i rozwiązań pro-ekoloicznych, udzielanie informacji poprzez media społecznościowe;
prowadzenie telefonicznego, internetowego i osobistego doradztwa w zakresie rozwiązań ekologicznych;
udzielanie, w miarę możliwości, pomocy finansowej osobom decydującym się na OZE;
indywidualny dobór odpowiednich rozwiązań związanych z ekologią;
systematyczne propagowanie OZE w terenach wiejskich;
współpraca z lokalnymi organizacjami działającymi z określonymi grupami zawodowymi – rolnicy, podmioty gospodarcze;
organizowanie i udział w konferencjach w środowisku medycznym;
ścisła współpraca z medycznymi opinioliderami – kliniki, uczelnie, akademie;
ścisła współpraca z technicznymi opinioliderami – politechniki i inne wyższe uczelnie techniczne;
współpraca z organizacjami ekologicznymi;
akcja „Dom bez komina";
szkolenia i seminaria dla gmin, grup zawodowych, uczniów, nauczycieli; 
 
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) oraz  składniki majątkowe nabyte w czasie działalności  Fundacji, a w szczególności: 
a) spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe wniesione przez osoby fizyczne, osoby  prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne, 
b) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację, 
c) dywidendy i zyski z akcji i udziałów, 
d) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych,
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 lit. a winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze. 
 
§ 10 
1. Organami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji. 
 
§ 11 
 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
 
§ 12  
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kadencja Rady Fundacji wynosi 2 lata i rozpoczyna się 1 stycznia. 
 
§ 13  
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji. 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
 
§ 14  
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 
§ 15  
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkami pierwszego składu Zarządu są: 
1. Paweł Rusek– Prezes Zarządu.
2. Krzysztof Szymański – Członek Zarządu.
7. Zarząd może dokonać zmiany Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch trzecich członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie ustaje w skutek śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania przez fundatora. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały. 
 
§ 18  
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 
 
§ 19  
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu lub prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu. 
 
 
§ 20  
Zmian w statucie Fundacji dokonuje fundator w drodze uchwały za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W przypadku śmierci fundatora, powyższych zmian dokonuje Zarząd Fundacji. 
 
 
§ 21  
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
 
§ 22  
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 
 
§ 23  
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 
§ 24  
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 
§ 25  
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.